تولید ماهی در شهرستان جوین طی سه سال بیش از 20 برابر شد

ماهی به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی جوین ، پس از گذشت سه سال تولید ماهی از 2 هزار کیلوگرم در سال 1387 به 50 هزار کیلوگرم در سال 1390 رسیده است وی افزود تمایل به مصرف ماهی نیز  درطی این نیز 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

 وی فرهنگ سازی درخصوص تبیین اثرات مفید مصرف ماهی درسطح شهرستان را از عوامل مثبت رشد شاخص مذکور اعلام کرد.

Author: مدیر پرتال شهرستان جوین